सभाम् अधिकृत्य किञ्चित्

श्रीश्रीमदभिनवविद्यातीर्थमहास्वामिनः

श्रीमच्छङ्करभगवत्पादैः सनातनधर्मस्य संरक्षणाय स्थापितेषु चतुर्षु आम्नायपीठेषु दक्षिणाम्नायश्रीशृङ्गेरीशारदापीठं प्रथमम् । अस्य पीठस्य त्रयस्त्रिंशाधिपतयः जगद्गुरवः श्रीश्रीमदभिनव-विद्यातीर्थमहास्वामिनः लोकेषु संस्कृताध्ययनस्य प्रसाराय शारदापीठस्य अङ्गत्वेन श्रीसुरसरस्वतीसभां स्थापयामासुः । श्रीमत्सौम्यसंवत्सरस्य आश्वयुजकृष्णचतुर्दश्यां (०८-११-१९६९) श्रीसुरसरस्वतीसभा स्थापिता । सम्प्रति, जगद्गुरूणां श्रीश्रीभारतीतीर्थमहास्वामिनां पूर्णानुग्रहेण, मार्गदर्शनेन च इयं सभा कार्यं निर्वहति ।

श्रीश्रीभारतीतीर्थमहास्वामिनः

सुरसरस्वतीसभा संस्कृतपरीक्षाः आयोज्य तासु परीक्षासु उत्तमैः अङ्कैः सह उत्तीर्णान् छात्रान् सम्माननेन प्रोत्साहयति । पञ्चसु स्तरेषु सरलसंस्कृतपरीक्षाः आयोज्यन्ते । विद्वद्वरेण्यानां मार्गदर्शने आधुनिकपरिपाट्या पाठ्यपुस्तकानि सज्जीकृतानि सन्ति ।

प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, तुरीया, प्रवेशः इत्येताः सरलसंस्कृतपरीक्षाः प्रतिवर्षं द्विवारम् आयोज्यन्ते । प्रायेण जनवरी-आगस्ट्‌मासयोः अन्तिमे भानुवासरे इमाः परीक्षाः भवन्ति । निःशुल्कं परीक्षार्थं छात्रान् सज्जीकृत्य प्रेषयन्तः विद्वांसः सभायाः आधारभूताः ।

Comments are closed.